Satoru Kakitsubo   Japan
 1950–2013
 
1977
Satoru Kakitsubo
Japan
1977
Satoru Kakitsubo
Japan
1978
Satoru Kakitsubo
Japan
1979
Satoru Kakitsubo
Japan
1979
Satoru Kakitsubo
Japan
1983
Satoru Kakitsubo
Japan
1983
Satoru Kakitsubo
Japan
1985
Satoru Kakitsubo
Japan
1986
Satoru Kakitsubo
Japan
1987
Satoru Kakitsubo
Japan
1987
Satoru Kakitsubo
Japan
1988
Satoru Kakitsubo
Japan
1980
Satoru Kakitsubo
Japan
1990
Satoru Kakitsubo
Japan
1991
Satoru Kakitsubo
Japan
1992
Satoru Kakitsubo
Japan
1992
Satoru Kakitsubo
Japan
1993
Satoru Kakitsubo
Japan
1995
Satoru Kakitsubo
Japan
1995
Satoru Kakitsubo
Japan
1995
Satoru Kakitsubo
Japan
2000
Satoru Kakitsubo
Japan
2000
Satoru Kakitsubo
Japan
2001
Satoru Kakitsubo
Japan
2003
Satoru Kakitsubo
Japan
2005
Satoru Kakitsubo
Japan
2005
Satoru Kakitsubo
Japan
2007
Satoru Kakitsubo
Japan
2007
Satoru Kakitsubo
Japan
2010
Satoru Kakitsubo
Japan
2010
Satoru Kakitsubo
Japan
2010
Satoru Kakitsubo
Japan
1985
Satoru Kakitsubo
Japan